متقاضیان دریافت احکام کمربند

Date: 2/28/2017 10:06:41 AM

قابل توجه دوستانی که متقاضی دریافت احکام کمربند هستند

احکام کمربند صادره شامل حکم و کارت جیبی بوده و صادره از فدراسیون بین المللی تکواندو ITF  مستقر در اسپانیا و دارای بارکد مخصوص به شخص و کشور تابعیت شخص می باشد و در تمام دنیا اعتبار خواهد داشت این احکام در فدراسیون بین المللی ثبت می گردد . بدیهی است یک نسخه از تصویر احکام مذکوردر بانک اطلاعات کمیته هیانگ  ITF  فدراسیون تکواندو کشور جهت بایگانی سوابق ارائه خواهد شد.

 Leave a comment