(گواهینامه های بین المللی آموزش (پلاک

Date: 2/28/2017 10:10:32 AM

گواهینامه های بین المللی آموزش (پلاک) مجوز آموزش سالیانه خواهد بود که دارنده آن در کشورهای دیگر نیز اجازه رسمی آموزش تکواندو را دارد و هر سال نیز باید تمدید شود . این گواهینامه توسط فدراسیون بین المللی تکواندو صادره شده و ثبت در آن فدراسیون می شود. یک نسخه از تصویر احکام مذکوردر بانک اطلاعات کمیته هیانگ  ITF  فدراسیون تکواندو کشور جهت بایگانی سوابق ارائه خواهد شد.Leave a comment